Giá trị cốt lõi

Giá trị cốt lõi của Đông Y Thanh Vân

Thỏa mãn khách hàng Chất lượng chuẩn quốc tế Có trách nhiệm đối với cộng đồng và xã hội Không gì là không thể Làm chủ trong công việc Hôm nay phải hơn hôm qua nhưng không bằng ngày mai Chính trực

Giá trị cốt lõi

  • Thỏa mãn khách hàng
  • Chất lượng chuẩn quốc tế
  • Có trách nhiệm đối với cộng đồng và xã hội
  • Không gì là không thể
  • Làm chủ trong công việc
  • Hôm nay phải hơn hôm qua nhưng không bằng ngày mai
  • Chính trực